O EcoBonu
Nový zákazník
Odměny
Pravidla
Kontakty

 Vaše ID:
 Heslo:
 


Vážené členky, vážení členové systému ECOBON.

Dle bodu 12. Všeobecných podmínek a pravidel ECOBON (Všeobecná ustanovení)
ukončujeme program ECOBON k datu 31. července 2018.
Po tomto datu nebudou dále přidělovány ECOBON body.

Za body nasbírané do data ukončení činnosti ECOBONu bude možné získat vybranou cenu z ECOBON katalogu v průběhu 60 dnů po tomto datu na zvolené prodejně ECOTONER.

Děkujeme Vám za účast v tomto programu a doufáme, že i nadále zůstanete věrnými zákazníky firmy Ecotoner.

ECOBON -> Všeobecné podmínky a pravidla

1. ECOBON
ECOBON je název soutěže, kterou společnost ECOTONER s.r.o. (dále jen ECOTONER) nabízí všem zákazníkům firmy ECOTONER v ČR. Cílem soutěže je zvýšení kvality v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb ECOTONER. Na základě přesně definované výše obratu (nákupů) dosažené zákazníkem za určité časové období, mají členové ECOBON možnost získat v soutěži ECOBON některou z cen uvedenou na www.ecobon.cz a v katalogu na prodejnách ECOTONER.

2. Členství a karta ECOBON
Členství v ECOBONu vzniká doručením řádně vyplněné přihlášky společnosti ECOTONER. Za řádně vyplněnou přihlášku se považuje přihláška, ve které jsou pravdivě uvedené údaje: jméno, příjmení, rodné číslo nebo číslo OP (u cizích státních příslušníků číslo pasu), adresa bydliště (P.O. Box nebo adresa zaměstnání nebudou uznané), telefon popřípadě e-mailová adresa, den vyplnění přihlášky a podpis.
Obdržením ECOBON karty získává zákazník oprávnění využívat výhod členství v ECOBONu. Členství v ECOBONu je bezplatné. Členem ECOBONu se může stát jákákoli fyzická osoba s trvalým, nebo přechodným pobytem v České republice, která dovršila 18 let a souhlasí s podmínkami zakotvenými ve Všeobecných podmínkách a pravidlech soutěže ECOBON. Členem ECOBONu se nemůže stát obchodní společnost ani jiné právnické osoby.

Členem ECOBONu se nestane ani osoba, která:
a) zneužila ochrannou značku ECOTONER, ECOBON, nebo značku ostatních participujících firem
b) zneužila mechanismus a výhody ECOBONu.

Vyplněním a podepsáním Přihlášky zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly ECOBONu. Výtisky přihlášek jsou k dispozici na prodejnách ECOTONER nebo je možno se přihlásit on-line na www.ecobon.cz. Řádně vyplněnou přihlášku do ECOBONu mohou zákazníci odevzdat na kterékoli prodejně ECOTONER. Na základě vyplněné přihlášky obdrží na prodejně ECOTONER zákaznickou ECOBON kartu s přiděleným ID číslem a heslem k přístupu na svůj ECOBONový účet na internetu. ECOBON karta je vlastnictvím společnosti ECOTONER.
Každý držitel ECOBON karty by měl ve vlastním zájmu bezodkladně informovat Zákaznické centrum společnosti ECOTONER (písemně nebo telefonicky) o změně základních informací poskytovaných v Přihlášce (změna jména, bydliště, kontaktního telefonního čísla, a pod.).

Členství držitele ECOBON karty v ECOBONu zaniká a ECOBON karta se stává neplatnou v případě, že:
a) držitel ECOBON karty záměrně poskytl v přihlášce nesprávné informace,
b) držitel ECOBON karty zneužil ochranné značky ECOTONER, ECOBON, nebo ostatních participujících firem,
c) držitel ECOBON karty zneužil mechanismus a výhody ECOBONu,
d) na základě oznámení držitele ECOBON karty, resp. v případě jeho úmrtí,
e) držitel ECOBON karty nerealizoval žádný nákup zboží ECOTONER po dobu delší než 2 roky.

Držitel ECOBON karty, jehož členství zaniklo a jehož ECOBON karta se stala neplatnou z důvodů uvedených pod písm. a) až e), ztrácí nárok na použití ECOBON bodů nasbíraných na ECOBON kartě a všechny ostatní výhody plynoucí z členství v ECOBONu.
Za zneužití mechanismu a výhod ECOBONu se považuje zejména připsání bodů na ECOBON účet, které nejsou kryté nákupem na prodejnách ECOTONER v odpovídající výši.

3. Postup sbírání bodů
ECOBON body je možné začít sbírat ihned po obdržení ECOBON karty. ECOBON body se počítají automaticky z hodnoty nákupu bez DPH odběratele, kterému bylo v databázi ECOTONER přiřazeno ID číslo karty držitele dle bodu 4 těchto podmínek. Body se nezapočítavají za zboží odebrané na zjednodušený daňový doklad-paragon bez zadaného jména či firmy odběratele. Množství bodů je přímo úměrné výši obratu bez DPH při jednotlivých nákupech a to v poměru (tzv. obratový koeficient), o kterém budou členové ECOBONu na požádání informováni.
Aktuální bodový stav na ECOBON účtu je možné kdykoli zjistit na libovolné prodejně ECOTONER po předložení ECOBON karty obsluhujícímu personálu. Bodový stav vázaný ke kartě je rovněž možno kdykoli získat prostřednictvím internetu na stránkách www.ecobon.cz po zadání ID karty a přiděleného přístupového hesla.
Stav bodů na internetu se aktualizuje přibližně jednou týdně a nemusí proto v daném okamžiku odpovídat skutečně nasbíranému počtu bodů.

4. Přiřazení ID čísla člena k firmě v databázi ECOTONER
Přiřazení ID čísla k odběrateli není automatické. Pokud chce držitel ECOBON karty začít sbírat body, musí si po předložení své ECOBON karty na prodejně ECOTONER vyžádat zaregistrování svého ID čísla karty ke zvolenému odběrateli z databáze ECOTONER na kterého bude odebírat zboží. Pokud odběratel není v databázi ECOTONER bude do databáze po zadání fakturačních údajů zaveden. Člen ECOBONu, který nemá nebo zapomněl ECOBON kartu, nemůže nechat zaregistrovat své ID číslo k novému odběrateli.
Při registraci ID čísla k určenému odběrateli se zadá datum, kdy byla tato registrace provedena a od tohoto dne se všechny odběry daného odběratele započítavají na ECOBON účet ID čísla karty, které je k tomuto odběrateli zaregistrováno.
Jedno ID číslo ECOBON karty je možno zaregistrovat u několika různých odběratelů z databáze ECOTONER na různých prodejnách ECOTONER např. v případě, že držitel ECOBON karty nakupuje zboží pro více svých firem. Naopak není možné k jedné adrese odběratele z databáze ECOTONER zaregistrovat více než jedno ID číslo karty ECOBON.
Z tohoto důvodu musí být držitel ECOBON karty zaregistrovaný k určitému odběrateli osoba, která má pravomoc rozhodovat, kdo bude za nákupy daného odběratele sbírat ECOBONy!
V případě nejasností, např. když se k určitému odběrateli bude chtít zaregistrovat jiný držitel ECOBON karty, musí se již zaregistrovaný držitel domluvit s novým zájemcem na tom, který z nich má právo za odběratele body sbírat. Toto rozhodnutí je pouze věcí držitele ECOBON karty či jeho nadřízeného a firma ECOTONER tento problém neřeší a ani nepřebírá žádnou zodpovědnost za možné problémy držitele ECOBON karty.

5. Výměna bodů za výhry
Podle množství nasbíraných ECOBON bodů, je možno získat některou z výher uvedených na internetových stránkách www.ecobon.cz a v ECOBON katalogu na prodejnách ECOTONER. O výměnu ECOBON bodů za výhru může člen ECOBONu požádat prostřednictvím internetu nebo na prodejnách ECOTONER. Jednotlivé ceny, nabízené v tomto ECOBON katalogu, mají stanovenou bodovou hodnotu. Při výměně bodů za ceny se odepíše odpovídající množství ECOBON bodů z ECOBON účtu člena ECOBONu.
ECOBON body nebo produkty z ECOBON katalogu není možné vyměnit za peněžní hotovost.
Žádat o odepsání bodů z karty může jen právoplatný držitel ECOBON karty.
Zboží bude členovi ECOBONu k dispozici do 14-ti dní po odepsání ECOBON bodů z ECOBON účtu na jím zvolené prodejně ECOTONER. Převzetí zboží člen ECOBONu potvrdí podpisem. V případě pochybností má obsluha na prodejně právo požádat zákazníka o prokázání totožnosti.
Držitel ECOBON karty je povinen si zkontrolovat převzaté zboží přímo na prodejně. Pozdější reklamace nebudou uznány, s výjimkou skrytých vad výrobku, reklamovaných v zákonem stanovené záruční lhůtě. Poté bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.
Na žádost člena ECOBONu může být zboží zasláno na adresu, pod kterou je zákazník veden v ECOBON systému.
Společnost ECOTONER si vyhrazuje právo náhrady zboží, které není k dispozici v daném období (z důvodu vyčerpání skladových zásob nebo zásahem vyšší moci). V takových případech společnost ECOTONER dodá zákazníkovi zboží srovnatelné kvality a druhu. ECOTONER si vyhrazuje právo měnit nabídky v katalogu dle aktuálních cen a dostupnosti na trhu. Poukázka na odběr zboží a služeb je platná a použitelná do data, které je na poukázce vyznačeno. Parametry a zobrazení uvedené ve ECOBON katalogu mají jen informativní charakter. Veškeré výhry a počty získaných ECOBONů jsou právně nevymahatelné.

6. Zdanění výhry
Při převzetí výhry v soutěži ECOBON mohou nastat podle osoby výherce zaregistrované v soutěži ECOBON tři rozdílné případy.
a) Výherce je nepodnikající fyzická osoba a body ECOBON získával odběrem zboží na svoji osobu:
Do 10.000,- je výhra osvobozena od daně. Nad 10.000,- daň odvádí ECOTONER.
b) Výherce je fyzická osoba např. zaměstnanec odběratele a body ECOBON získával odběrem zboží na právnickou osobu-firmu, kterou byl pověřen k nákupu zboží na prodejnách ECOTONER:
Vztah mezi výhercem a firmou ECOTONER se řídí Příkazní smlouvou a daň odvádí ECOTONER.
c) Výherce je fyzická osoba, která je zároveň jednatelem firmy za jejíž nákupy získával body ECOBON:
Výhra je v tomto případě příjem ke zdanění v rámci podnikání. ECOTONER je povinen na přání vystavit výherci k výhře daňový doklad.

7. Reklamace a vrácení zboží
Vybavování reklamací se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
Vadný, poškozený nebo jinak nefunkční výrobek je možné v době zákonem stanovené záruční lhůty na vlastní náklady zaslat na adresu ECOTONER, pokud přímo u výrobku není uvedeno jinak. Další postup reklamačního řízení proběhne v souladu s platnými právními předpisy.
V případě, že se držitel ECOBON karty po obdržení zaslaného zboží rozhodne toto vrátit (z důvodu, že zboží nesplňuje jeho očekávání, a pod.), může do 14 dnů po obdržení zásilky zaslat zboží zpět na vlastní náklady na adresu ECOTONER. Zboží nesmí být poškozené a musí být v originálním balení. Po obdržení vráceného zboží má držitel karty nárok na vrácení bodů. Člen ECOBONu je povinen v této věci kontaktovat ECOBON centrum a dohodnout se na způsobu vrácení bodů. V případě, že člen ECOBONu nesplní podmínky pro vrácení zboží, nemá nárok na vrácení ECOBON bodů.

8. Služby Zákaznického Centra ECOBONu
Posláním Zákaznického centra ECOBONu je zabezpečovat formou telefonického, písemného, resp. e-mailového kontaktu se členy ECOBONu následující služby: poskytování informací o ECOBONu a ostatních službách ECOTONER, řešení provozních problémů držitelů karet (ztráta nebo odcizení karty, poškození karty, reklamace zboží, atd. ...), přijímání stížností, podnětů a připomínek členů ECOBONu. Adresa Zákaznického centra ECOBONu je uvedena na www.ecobon.cz, v ECOBON katalogu a v těchto Všeobecných podmínkách.
9. Ztráta, odcizení a poškození ECOBON karty
Ztrátu, odcizení nebo poškození ECOBON karty je držitel karty povinen bezodkladně oznámit na prodejně ECOTONER nebo zákaznickému centru - telefonicky, faxem nebo zasláním e-mailové zprávy. Člen ECOBONu obdrží novou ECOBON kartu při první návštěvě prodejny ECOTONER, nebo mu může být na požádání zaslána poštou. (při vystavení náhradní karty není nutné vyplnit novou Přihlášku).
Společnost ECOTONER neodpovídá za neautorizované použití ECOBON karty v důsledku zpožděného oznámení ztráty nebo odcizení ECOBON karty.

10. Případy neuznání bodů
ECOBON body nebudou držitelovi uznány v následujících případech:
a) ECOBON body byly získány v rozporu s dobrými mravy,
b) ECOBON body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému,
c) ECOBON body se vážou na nákup zboží ECOTONER, které nebylo uhrazeno.
d) ECOBON body se vážou na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem.

11. Ochrana osobních údajů
Zákazník svým podpisem na Přihlášce, potvrzuje svůj souhlas s tím, aby společnost ECOTONER s.r.o. zapracovala údaje uvedené v Přihlášce do informačního systému za účelem možnosti poskytnout výhry v soutěži ECOBON a k marketingovým účelům a tento informační systém provozovala na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem provozování ECOBONu ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakékoli použití údajů je vymezené rámcem a účelem ECOBONu, sledující zájem člena ECOBONu a zkvalitnění služeb poskytovaných v síti prodejen ECOTONER. Osoba, která vyplnila přihlášku, má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Společnost ECOTONER ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.

12. Všeobecná ustanovení
Členství v ECOBONu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelné a zanikají z důvodů uvedených v článku 2 těchto Všeobecných podmínek a pravidel ECOBONu. ECOBON body nepředstavují platební prostředek a slouží jen pro evidenci obratu dosaženého držitelem karty, proto jsou také nepřevoditelné a nejsou předmětem dědického práva. Společnost ECOTONER si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky a pravidla ECOBON a obsah ECOBON katalogu. ECOTONER si vyhrazuje právo změny zejména obratového koeficientu, jakož i bodového hodnocení zboží a služeb v ECOBON katalogu (např. v případě devalvace měny, zavedení dovozních bariér a jiných zásahů vyšší moci). Společnost ECOTONER bude při těchto změnách zohledňovat zájem členů ECOBONu v maximální možné míře. Členové ECOBONu budou o těchto změnách informováni.
Projekt ECOBON připravila společnost ECOTONER s dlouhodobým záměrem. Společnost ECOTONER si však vyhrazuje právo ukončit program ECOBON. Datum ukončení činnosti ECOBONu se vyhlásí vývěskou na všech prodejnách ECOTONER a na www.ecobon.cz, minimálně jeden kalendářní měsíc předem. Po tomto datu nebudou dále přidělovány ECOBON body. Za body nasbírané do data ukončení činnosti ECOBONu bude možné získat vybranou cenu z ECOBON katalogu v průběhu 60 dnů po tomto datu na zvolené prodejně ECOTONER.

Realizace programu podle výše uvedených podmínek se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem společnosti ECOTONER. Jakékoli prezentace a vyhlášení ohledně ECOBONu je oprávněna poskytovat výlučně společnost ECOTONER s.r.o., IČ 26134501, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73235.

Tyto Všeobecné podmínky a pravidla ECOBON vydala společnost ECOTONER s.r.o. se sídlem Rychnovská 408, 199 00 Praha - Letňany, jako závazný předpis pro provozování ECOBONu.

Tyto Všeobecné podmínky a pravidla ECOBON vstupují v platnost dnem 11.10.2004.